Uitdrukkingen met en zonder haakjes
1
a

lengte breedte : 4 a ( 3 a + 2 b )
hokjes tellen: 12 a 2 + 8 a b

b

4 a ( 3 a + 2 b ) = 12 a 2 + 8 a b

c

12 50 2 + 8 50 80 = 12 2500 + 32000 = 62000

2

2 a ( 5 a + 3 b ) = 10 a 2 + 6 a b

3
a
b

5 a ( 2 a + 2 b ) = 10 a 2 + 10 a b

4
5
a
b

5 a ( 3 a + 2 b ) = 15 a 2 + 10 a b .

6
a

a 2 ; a b ; a b ; b 2

b

De lengte is 3 a + 2 b . De breedte is 3 a + 4 b
De oppervlakte van het plein is ( 3 a + 2 b ) ( 3 a + 4 b ) .

c

9 a 2 ; 12 a b ; 6 a b ; 8 b 2
De oppervlakte van het plein is 9 a 2 + 18 a b + 8 b 2 .

d

( 3 a + 2 b ) ( 3 a + 4 b ) = 9 a 2 + 18 a b + 8 b 2

7
10
a
b

lengte breedte : ( 4 a + 3 b ) ( 5 a + 4 b )
hokjes tellen: 20 a 2 + 31 a b + 12 b 2
Je vindt zo de gelijkheid:
( 4 a + 3 b ) ( 5 a + 4 b ) = 20 a 2 + 31 a b + 12 b 2

8
a

a ( 3 a + 4 b ) = 3 a 2 + 4 a b
6 a ( 4 a + 3 b ) = 24 a 2 + 18 a b
5 a ( 5 a + b ) = 25 a 2 + 5 a b

b

3 a 2 + 12 a b = 3 a ( a + 4 b )
a 2 + 6 a b = a ( a + 6 b )
4 a 2 + 20 a b = 4 a ( a + 5 b )

9
a

a ( 3 a + 4 b ) = a 3 a + a 4 b = 3 a 2 + 4 a b 6 a ( 4 a + 3 b ) = 6 a 4 a + 6 a 3 b = 24 a 2 + 18 a b
5 a ( 5 a + b ) = 5 a 5 a + 5 a b = 25 a 2 + 5 a b

b

Ja.

7s
10s
a
b

a 2 + 4 a b + 3 b 2 = ( a + b ) ( a + 3 b )

c

De gelijkheid is:
6 a 2 + 14 a b + 8 b 2 = ( 2 a + 2 b ) ( 3 a + 4 b )

d