1

We gebruiken nog eens de context en de gegevens van opgave 8. Hieronder staat weer de tabel voor de 29.486 bevallingen van het eerste kind in Vlaanderen, 2006.

a

In hoeveel procent van de bevallingen is de vrouw jonger dan 20  jaar?

Ook laten we het histogram weer zien.

b

Wat betekent je antwoord op vraag a voor het histogram?

Een Vlaamse vrouw gaat zo dadelijk bevallen van haar eerste kind. We kennen de vrouw verder niet. Hoe oud kan ze zijn? Zeker tussen de 10 en 54  jaar.
In 3,8 % van de bevallingen is de vrouw jonger dan 20  jaar.
We zeggen ook wel: de kans dat de vrouw jonger dan 20  jaar is, is 3,8 %.

c

Wat is de kans dat de vrouw jonger is dan 30  jaar en ouder dan 19  jaar?

2

Hoeveel doelpunten vallen er per voetbalwedstrijd in de eredivisie? Dat staat voor het seizoen 2010/2011 in onderstaande tabel. Er zijn per seizoen 306 wedstrijden.

We nemen aan dat deze tabel voor elk seizoen geldt.

Anne heeft geen verstand van voetballen en gaat met haar vriend naar een voetbalwedstrijd.

a

Wat is de kans dat die in 0-0 eindigt?

b

Wat is de kans dat Anne ten minste vijf doelpunten gaat zien?

3

Jaarlijks wordt de hoeveelheid neerslag in De Bilt geregistreerd. Van de resultaten in de jaren 1980 t/m 2009 is een histogram gemaakt, met klassenbreedte 5 cm.

Neem aan dat het neerslagpatroon sindsdien niet is gewijzigd.

a

Wat is dan de kans dat in het komend jaar meer dan 1  meter neerslag valt in De Bilt?

b

Wat is de kans dat er tussen de 9  dm en 1  meter neerslag valt?

c

Teken op het werkblad de frequentiepolygoon.

d

Leg uit dat de oppervlakte onder de polygoon even groot is als de totale oppervlakte van het histogram (dus 30 ).

e

Bepaal de kans in de vragen a en b nog eens met de polygoon.
Merk op dat het histogram en de polygoon niet precies dezelfde kans geven.

4

Hieronder zie je nog eens de relatieve (procentuele) verdelingen van de slaapduur van ouderen ( 70 79  jaar) en jongeren ( 20 29  jaar).

Jan maakt kennis met de opa van zijn nieuwe vriendin.
Die behoort tot de ouderen.

a

Wat is de kans ongeveer dat opa denkt dat hij minder dan 4  uur per nacht slaapt?

Jan is een jongere van 24  jaar. We kennen hem niet en weten niets van zijn slaapgewoontes.

b

Wat is de kans ongeveer dat Jan tussen 6 en 10  uur per nacht denkt te slapen.

5

Luilekkerland bevalt ons wel; we brengen het opnieuw een bezoek. De omvang van een baan ligt in Luilekkerland tussen 0 en 5  uur. Hieronder zie je hoe de banen over de verschillende groottes verdeeld zijn. In opgave 13 vroegen we naar percentages; nu vragen we naar kansen. Verder zijn het precies dezelfde vragen.

a

Wat is de kans dat een willekeurige Luilekkerlander een baan heeft met een omvang tussen 1 en 2  uur?

b

Wat is de kans dat een willekeurige Luilekkerlander een baan heeft van ten hoogste 1,5  uur?

Een groep is verdeeld op een kenmerk.
Stel dat het kenmerk een discrete variabele is, die als waarden de gehele getallen van 5 t/m 15 kan aannemen.
Van de verdeling is het relatieve frequentiestaafdiagram gegeven: de percentages waarmee elk van de waarden 5  t/m  15 voorkomt zijn dus bekend.

De kans op een waarde kleiner dan 10 is dan de som van de percentages van de waarden 5 t/m 9 . Dat is oppervlakte van de staven bij 5 , 6 , 7 , 8 en 9 oppervlakte van alle staven .

Stel dat het kenmerk een continue variabele is, die als waarden alle getallen van 5 t/m 15 kan aannemen.
Van de verdeling is de relatieve frequentiepolygoon gegeven: voor elk interval is het percentage bekend dat de waarde daarin ligt.

De kans op een waarde kleiner dan 10 is dan hoeveel procent het deel tussen 5 en 10 is van het geheel.
Dat is oppervlakte links van 10 totale oppervlakte .
Een kans laat zich uitdrukken als een percentage (tussen 0 % en 100 %) en ook als een (verhoudings-) getal (tussen 0 en 1 ).

6

De bevolking van Nederland is verdeeld over twaalf provincies, zoals te zien is in onderstaand staafdiagram.

Wat is de kans dat een toekomstige ministerpresident afkomstig is uit een zuidelijke provincie (Noord Brabant, Limburg of Zeeland)?
Neem hierbij aan dat alle provincies gelijkwaardig zijn. Dat wil zeggen dat er niet bij voorbaat een voorkeur bestaat dat de ministerpresident uit een bepaald deel van Nederland komt.

7

Hoe oud wordt een kat?
Dat kun je hieronder aflezen.

Er is zojuist weer een katje geboren.

Wat is de kans ongeveer dat het katje ouder dan 12  jaar wordt?