24.5  Gemengde opgaven >
Gevarieerde opgaven
1

Een steil pad maakt een hoek van 32 ° met een horizontaal vlak. Het pad is 200 meter lang.

Bereken het hoogteverschil tussen het begin het het einde van het pad in dm nauwkeurig.

2

Een zeewering heeft een hellingshoek van 32 ° . De dijk is 18 m hoog. Zie plaatje.

a

Bereken de lengte van de dijkhelling in dm nauwkeurig.

b

Vergelijk je antwoord met wat je in opgave 3c gevonden hebt.

De dijk van hierboven is symmetrisch: aan de landzijde heeft hij dezelfde helling. De kruin is 13 m breed.

c

Maak een tekening.
Bereken hoe breed de dijk aan de voet is (in meter nauwkeurig).

3
6

Een glijbaan van 4 meter maakt een hoek van 37 ° met de grond. Het trapje staat verticaal.

Bereken de hoogte van het trapje en de afstand van de onderkant van de glijbaan tot de voet van het trapje in dm nauwkeurig.

4
7

Een vliegtuig stijgt op vanaf Schiphol. De piloot laat het vliegtuig in een rechte lijn stijgen onder een hoek van 55 ° met de grond.
Hij stijgt tot een hoogte van 3000 m.

Hoeveel km legt het vliegtuig af tot die hoogte van 3000 m bereikt is (in hm nauwkeurig)?

5
8

Een schommel is aan een touw 300 cm hoog opgehangen. In rust hangt de zitting 60 cm boven de grond.
Sara gaat schommelen. Op gegeven moment heeft het touw waaran de schommel zit een uitwijking van 35 ° , zie plaatje.

Bereken op welke hoogte dan het midden van de zitting is in hele cm.
Vergelijk je antwoord met wat je in opgave 11 gevonden hebt.

3s
6s

Door een kademuur die 9 dm dik is loopt een drainagebuis. Om het water goed af te voeren loopt de buis een beetje omlaag, ongeveer 12 ° .

Bereken de lengte van de buis en het hoogteverschil tussen begin- en uiteinde in cm nauwkeurig.

4s
7s

De band van een fiets heeft een diameter van 70 cm. Op een gegeven moment is het ventiel op niveau 0 (dus op de grond). De fiets wordt 70 cm vooruit geduwd.

Op welk niveau bevindt het ventiel zich nu (in cm nauwkeurig)? De dikte van de band wordt verwaarloosd.

(hint)

De omtrek van een cirkel is π diameter.

5s
8s

Een gelijkmatig glooiend strand maakt een hoek van 3 ° met de zeespiegel. Bij eb is het strand 80 m breed en bij vloed 30 m.

Bereken het verschil in waterhoogte bij eb en vloed in dm nauwkeurig.

Driehoeken van roosterpunten
9

In het vierkantenrooster is een driehoek A B C getekend.
De vierkantjes zijn 1 bij 1.

a

Bereken de zijden van de driehoek exact (dus laat eventueel wortels in je antwoord staan).

b

Ga na dat driehoek A B C rechthoekig is.
(Gebruik de omgekeerde stelling van Pythagoras.)

De stand waarin driehoek A B C getekend is, is wat ongebruikelijk.
We willen sin ( β ) bepalen.
Vanuit hoek B gezien is A C de overstaande rechthoekszijde en B C de schuine zijde, dus
sin ( β ) = 20 5 .

c

Bepaal zo ook cos ( β ) en tan ( β ) .

d

Bepaal sin ( γ ) , cos ( γ ) en tan ( γ ) .

e

Bereken met je rekenmachine β en γ .

f

Wat valt je op als je sin ( β ) , cos ( β ) en tan ( β ) met sin ( γ ) , cos ( γ ) en tan ( γ ) vergelijkt?
Kun je dit verklaren?

10

In het vierkantenrooster is een driehoek A B C getekend.
De vierkantjes zijn 1 bij 1.

a

Bereken de zijden van de driehoek exact (dus laat eventueel wortels in je antwoord staan).

Je kunt zo zien dat driehoek A B C niet rechthoekig is. Er is dus ook geen schuine of rechthoekszijde in die driehoek.
Toch kun je α wel berekenen.

b

Bereken α in graden nauwkeurig.

(hint)

Kijk in de driehoeken A D C en A B D waarbij D het roosterpunt is, recht onder B zodat hoek A D B recht is.

De ruimte in
11

De ribben van de kubus zijn 4 .
Driehoek A C G is rechthoekig.

a

Welke hoek is recht?

b

Bereken hoek C A G in graden nauwkeurig.


M is het midden van G H .
Driehoek A M B is niet rechthoekig.

c

Bereken de zijden van driehoek A M B .

d

Bereken hoek B A M in graden nauwkeurig.

12
14

Een zendmast is op een hoogte van 87 m met drie kabels vastgezet. De kabels maken hoeken van 64 ° met de grond.

a

Bereken de lengte van zo’n kabel.

b

Hoe ver van de voet zijn de kabels in de grond bevestigd?

13

Een regelmatige vierzijdige piramide is 10 hoog en het grondvlak is 5 bij 5 .

Bereken de hoek die een opstaande ribbe met het grondvlak maakt in graden nauwkeurig.

12s
14s

Het vakantiehuisje heb je ook in hoofdstuk 17 Pythagoras gezien.
Het is 4,80 m hoog, 4 m breed en 4 m lang. De vier gevels zijn gelijkbenige driehoeken. Het dak bestaat uit acht rechthoekige dakpunten.

a

Bereken de hoeken in een gevel.

b

Bereken de hoeken in een rechthoekig dakvlak.

c

Bereken de hoek die een kilgoot met de grond maakt. (De kilgoot loopt van een hoekpunt van het vierkante grondvlak naar het punt waar de acht dakvlakken samen komen.)

15

Een doos van 4 bij 3 bij 1 dm staat op tafel. De deksel wordt zo geopend dat zijn rand op tafel rust.

Over hoeveel graden is de deksel gedraaid?